هفته نامه اوقات خوش: تاریخچه فوردکورت در جهان نخستین فود کورت در مارس سال ۱۹۷۴ در مرکز خرید پاراموس پارک در نیوجرسی افتتاح شد

ادامه مطلب ←